تاپ دان

Top Down

  • انجام مطالعات ژئوتکنیک
  • ژئو فیزیک و مقاومت مصالح شامل انواع آزمایشهای آزمایشگاهی و صحرایی و امکان ارائه خدمات آزمایشگاهی
  • انجام کلیه مراحل مطالعات در زمینه کاوش‌های صحرایی

طراحی، مشاوره و اجرای روش‌های مختلف بهسازی خاک شامل: میکروپایل، روش‌های مختلف تزریق

پایدار سازی گود به روش شمع بنتی درجا

طراحی، مشاوره و اجرای گودبرداری‌ عمیق به‌روش‌های: نیلینگ، انکراژ

سازه

  • طراحی و اجرای سازه
  • مطالعات بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی
  • اجرای سازه های بتنی و فولادی
  • سقف های وافل و ریز تیر دال یکطرفه و دوطرفه
  • قطعات بتنی سازه ای نیمه پیش ساخته ستونی و دیواری و سقفی
  • قالب ماندگار بتنی در اجزا مختلف سازه ای،
  • پانل های غیر باربر و باربر پیش‌ساخته و نیمه پیش ساخته بتنی و کامپوزیت